19th Ave New York, NY 95822, USA
Rreth nesh

Qëndra “Promus”, është një organizatë jofitmprurëse, e regjistruar me vendim gjykate nr.1088 të rrethit Tiranë dhe ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë Shqipërinë. Qëndra “Promus” ka si objektiv zhvillimin e vlerave kulturore, sociale, krijimin e një mjedisi intelektual dhe profesional për të rinjtë e grupmoshave të ndryshme.

Qëllimi i Qëndrës është që të ndihmojë në edukimin dhe formimin social, kulturor të fëmijëve dhe të të rinjve duke e realizuar përmes një sërë aktivitetesh edukative, artistike, sportive në bazë të programeve specifike të Qëndrës, në përputhje me standartet e përcaktuara nga Ministritë / lnstitucionet e linjës, duke treguar njohjen dhe respektimin e Konventës së të Drejtave të Fëmijëve dhe akteve të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare në favor të tyre. Qëndra do të ketë në fokus veprimtari e aktivitete për fëmijë dhe të rinjtë e grupmoshave të ndryshme duke përfshirë edhe një target të veçantë me aftësi të kufizuara, me prejardhje nga familje në nevojë ose komunitetit të Romëve / Egjiptianëve.

Përmes veprimtarisë së saj Qëndra do të synojë të integrojë këtë kategori me bashkëmoshatarët e tyre, duke i mundësuar të kenë një trajtim të veçantë me qëllim përfshirjen në grup dhe zhvillimin e formimit të tyre social-kulturor. Gjithashtu Qëndra do të zhvillojë edhe aktivitete që lidhen me punësimin, zhvillimin e sipërmarrjeve, integrimin dhe aftësimin profesional të të rinjve, përfshirë këtu dhe përfaqësimin e të rinjve të shtresave vulnerabele, minoriteteve dhe të rinjve me aftësi ndryshe. Qëndra synon të realizojë dhe aktivitete të tjera në shërbim të komunitetit për grup mosha të ndryshme, si dhe të përfshihet në programe të organizatave si motra për të zgjeruar aktivitetin si dhe për të bërë të mundur tërheqjen e donatorëve potenciale.

Vizioni
Zhvilimi i të rinjve dhe rritja e kapaciteteve teknike dhe profesional duke nxitur një kulture të re europiane për të rinjtë.
Misioni
Mbështetje dhe inkurajim maksimal për rininë sidomos në fushën e edukimit, pasi përbën çelësin kryesor për zhvillimin e tyre indivdual dhe në kuadrin e zhvillimit të vendit tonë.
Grupi i synuar
Të rinjtë e grupmoshave të ndryshme
Qendra Promus